Hoci sme občania Slovenskej republiky a žijeme na jednom spoločnom území, nie sme homogénna spoločnosť. Líšime sa nielen svojim vekom, rodinným stavom, počtom detí, vzdelaním, ale aj tým, aké máme zamestnanie, aký je náš príjem a na čo ho míňame – na stavbu domu alebo kúpu bytu a ich vybavenia, cestovanie, športovanie, alebo kúpu rôznych produktov od auta až po potraviny. Je prirodzené, že sa tieto údaje menia aj podľa toho, kde ľudia žijú. Vyplýva to z ekonomických, kultúrnych, prírodných a iných podmienok, ktoré nás obklopujú.

Štatistické skúmanie údajov o populácii sa nazýva demografia. Demografické údaje sa zhromažďujú po územných celkoch ako sú napríklad obce, okresy, kraje. Keďže majú priestorový charakter, je zmysluplné ich zobrazovať na mape – táto dokáže odhaliť mnohé súvislosti lepšie ako písaný text alebo tabuľka . Demografické mapy sú užitočné pri plánovaní rozvoja miest a výstavbe ich infraštruktúry, ako sú školy alebo nemocnice. Komerčné spoločnosti ich zase môžu využiť na odhalenie potenciálu obyvateľstva a prípadné zriadenie/zrušenie kancelárie alebo filiálky. Dodávatelia energie alebo telekomunikačných služieb ich používajú pri rozvoji siete tak, aby získali maximálne pokrytie a profit.

Zdá sa, že vytvorenie demografických máp nie je jednoduchá záležitosť. Je potrebné mať k dispozícii štatistické údaje a potom ich spracovať a vytvoriť z nich finálny a atraktívny výstup. Okrem údajov je potrebná aj technická zručnosť a nástroj – aplikácia, ktorou sa vytvorí mapové zobrazenie. Našťastie dnes už existuje prostredie, v ktorom sú demografické údaje ako aj nástroje na ich mapovanie integrované a zhotovenie máp je riadené inteligentnými sprievodcami tak, že nevyžaduje špeciálne technické znalosti. Týmto prostredím je ArcGIS Online.

Demografické údaje na ArcGIS Online

Demografické údaje a analýzy sú iba jednou z mnohých oblastí využitia ArcGIS Online. Prehľad o údajoch, ktoré sú v ponuke, nájdeme na linku Esri Demographics. V záložke Home sa dá spustiť Data Browser, ktorý po výbere krajiny zobrazí hlavné kategórie premenných, ktoré sú pre krajinu k dispozícii. Podrobný výber sa potom vykonáva kliknutím na ikonu kategórie.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť, pre aké územno-administratívne jednotky vo zvolenom š táte sú údaje k dispozícii, je potrebné spustiť mapu pokrytia, ktorá je schovaná za záložkou Coverage a kliknúť na krajinu. Pre Slovensko sú to hranice štátu, krajov, okresov, obcí a PSČ (Postcode5).

Pre našu krajinu je k dispozícii viac ako 130 premenných v 10 kategóriách, pričom desiata z nich – Key Facts je akýmsi zhrnutím najdôležitejších premenných z ostatných kategórií. Podrobný prehľad všetkých premenných je v tomto pdf súbore.

Vytvorenie demografickej mapy na ArcGIS Online

Postup je jednoduchý – zvolíme územnú jednotku, ku nej vyberieme demografické premenné a potom vyberieme najvhodnejšie zobrazenie pre náš príbeh. Systém ponúka iba také zobrazenia, ktoré odpovedajú našim premenným – toto zabezpečuje tzv. Smart Mapping. Súčasťou tejto technológie sú aj intuitívne nástroje pre doladenie máp, čo poskytuje priestor predovšetkým pre expertov. Púhym posunom hľadáčika na histograme sa dajú zvýrazniť ďalšie pozoruhodné vlastnosti dát a tým sa dá zmeniť aj príbeh, ktorý chce mapa vypovedať.

Detailnejšie je postup spracovaný na tomto blogu: Make a Demographic Map in Five Minutes.

Nižšie je ukážka mapy dominantných typov domácností pre jednotlivé obce na Slovensku. Použité sú demografické údaje z roku 2015.

Zo šiestich typov domácností na ArcGIS Online, boli vybrané štyri, ktoré sú na Slovensku dominantné. Bolo zvolené zobrazenie (ponúkol Smart Mapping), ktoré farebne znázorní dominantnú premennú a veľkosťou symbolu znázorní celkový počet výskytov pre použité premenné. Ako symbol bol vybraný štvorec. Dominantnosť premennej je zvýraznená prostredníctvom výraznosti jej farby – najdominantnejšie výskyty sú jasné, menej dominantné transparentnejšie a teda aj menej jasné. Online mapa je verejne prístupná na tejto adrese:

http://arcg.is/18KWC