V našej ponuke nájdete školenia softvéru spoločnosti Esri so zameraním na produktovú radu ArcGIS. Ponuka školení je obsahovo rozsiahla a pokrýva všetky dôležité činnosti, s ktorými sa môžete vo svete GIS stretnúť. Školenia vykonávajú naši skúsení lektori.

 Názov školenia Počet dní    Variant na výber
Základné školenia
Úvod do ArcGIS 2 ArcMap aj Pro
ArcGIS – základné postupy 3 ArcMap aj Pro
Priestorové analýzy v ArcGIS 3 ArcMap aj Pro
Skriptovanie 
Úvod do tvorby geoprocesných skriptov v jazyku Python 3 iba ArcMap
Rozširujúce školenia pre Desktop
Editácia a tvorba údajov pomocou ArcGIS 2 ArcMap aj Pro
Analýza a spracovanie obrazových údajov v ArcGIS 2 iba ArcMap
Rozširujúce školenia pre geodatabázy
Správa geopriestorových údajov pomocou ArcGIS 2 ArcMap aj Pro
Konfigurácia a správa viacužívateľskej geodatabázy (iba Desktop) 3 iba ArcMap
Geodatabázová replikácia  (iba Desktop) 2 iba ArcMap
Práca s verziami vo viacužívateľskej geodatabáze (iba Desktop) 3 iba ArcMap
Rozširujúce školenia pre Server / WebGIS / Cloud
Publikovanie služieb / zdieľanie webmáp v sieti i na webe (používateľské) 2 ArcMap+Server aj Pro+Portal
Konfigurácia a správa ArcGIS Server-a (administrátorské) 3
Postupy pre používateľov Portal for ArcGIS/ArcGIS Online (používateľské) 3 Portal alebo AGOL
Nasadzovanie Portal for ArcGIS 2
Školenia vrcholovej GIS úrovne
Začíname s Insights for ArcGIS 2

 

Pre skupiny záujemcov je možnosť individuálnej dohody špeciálnych školení.

Prihlášky na školenia zasielajte na adresu info@arcgeo.sk

 Úvod do GIS

Popis

V tomto kurze sa dozviete čo je to GIS a ako je možné využívať systém ArcGIS na vizualizáciu a analýzu priestorových údajov a ich zdieľanie.

Ciele kurzu

• Tvorba jednoduchých GIS máp.
• Vyhľadávanie a organizovanie geografických údajov.
• Zobrazovanie údajov a získavanie informácií o konkrétnych údajoch.
• Porozumenie princípom priestorovej analýzy.
• Zdieľanie GIS máp a výsledkov analýzy.

Doba trvania

2 dni

Určený pre

Používatelia, ktorí majú minimálne, alebo žiadne skúsenosti so systémom ArcGIS.

Vyžaduje

Základné znalosti práce s počítačom a webovým prehliadačom.

Software

• ArcGIS 10.3.1 for Desktop (Basic, Standard, alebo Advanced)
• ArcGIS Online

>> Späť na zoznam školení

 

ArcGIS základné postupy

Popis

V tomto kurze sa naučíte základné analytické postupy pri GIS analýze v prostredí ArcGIS. Budete analyzovať a spravovať priestorové údaje a tvoriť mapy určené pre tlač i zdieľanie cez web.

Ciele kurzu

• Tvorba máp s využitím údajov z rôznych zdrojov.
• Organizovanie, tvorba a editácia priestorových údajov s ohľadom na zachovanie presnosti údajov.
• Správa  údajových vrstiev v mape vrátane symbolizácie na základe atribútov, tvorba popisov.
• Tvorba atraktívnych mapových výstupov určených pre tlač.
• Postupy pri GIS analyze priestorových problémov.
• Zdieľanie máp, údajov a výsledkov priestorových analýz na webe i desktope.

Doba trvania

3 dni

Určený pre

Používatelia so základnými znalosťami v oblasti GIS, ktorí plánujú pracovať prostredí ArcGIS for Desktop.

Vyžaduje

Absolvovanie ArcGIS 1: Úvod do GIS alebo ekvivalentné znalosti práce so systémom ArcGIS for Desktop.

Software

• ArcGIS 10.3.1 for Desktop (Standard, alebo Advanced)
• ArcGIS Online

>> Späť na zoznam školení

 

Priestorové analýzy v ArcGIS

Popis

V tomto kurze sa naučíte štandardné pracovné postupy pri priestorových analýzach. Budete pracovať s rôznymi analytickými nástrojmi a údajmi, budete vykonávať rôzne typy priestorových analýz za účelom získania relevantných výsledkov. Školenie využíva štandardné nástroje ArcGIS for Desktop ako aj niektoré nástroje rozšírenia ArcGIS Spatial Analyst.

Ciele kurzu

• Výber vhodných údajov, metód a nástrojov pre plánovanie, vykonanie a dokumentovanie priestorovej analýzy.
• Automatizácia analytických úloh s využitím geoprocesných modelov.
• Tvorba modelov pre identifikáciu území spĺňajúce vybrané kritéria pre konkrétnu aktivitu, alebo objekt.
• Využitie priestorovej štatistiky pre analýzu priestorových vzorov a hot-spot analýzy.
• Práca s časovými údajmi – modelovanie, analýza a vizualizácia zmien v čase.
• Zdieľanie analytických procesov a výsledkov.

Doba trvania

2 dni

Určený pre

GIS špecialista/ GIS analytik.

Vyžaduje

Absolvovanie ArcGIS 1: Úvod do GIS alebo ekvivalentné znalosti práce so systémom ArcGIS for Desktop.

Software

• ArcGIS 10.3.1 for Desktop(Advanced)
• ArcGIS 10.3.1 Spatial Analyst

>> Späť na zoznam školení

 

Editácia dát v ArcGIS for Desktop

Popis

Presnosť údajov je základným predpokladom pre dosiahnutie korektných výsledkov priestorových analýz a tvorbu profesionálnych máp. V tomto kurze sa naučíte metódy ako vytvárať a spravovať presné údaje v geodatabáze. Spoznáte odporúčané postupy automatizovania editácie a techniky pre zachovanie integrity údajov počas editácie.

Ciele kurzu

• Používať štandardné editačné postupy aktualizácie údajov v GIS databáze.
• Efektívne vytvárať a editovať geometriu a atribúty prvkov.
• Riešenie bežných problémov so  zarovnávaním dát.
• Využívanie topológie za účelom zachovania priestorových vzťahov medzi jednotlivými prvkami.

Doba trvania

2 dni

Určený pre

GIS špecialisti, GIS analytici a iní používatelia, ktorí potrebujú vytvárať a editovať priestorovú údaje.

• ArcGIS 10.3.1 for Desktop(Advanced)
• ArcGIS 10.3.1 Spatial Analyst

Vyžaduje

Absolvovanie ArcGIS 2:  Základné postupy alebo ekvivalentné znalosti práce so systémom ArcGIS for Desktop.

Software

• ArcGIS 10.3.1 for Desktop(Standard, alebo Advanced)
• ArcGIS Online

>> Späť na zoznam školení

 

Úvod do ArcGIS Pro

Popis

V tomto kurze sa zoznámite s novou aplikáciou ArcGIS Pro, ktorá je  súčasťou ArcGIS 10.3 for Desktop. Naučíte sa v nej efektívne vytvárať mapy, spravovať a editovať údaje či vykonávať geoprocesné analýzy. Oproti klasickému prostrediu ArcMap ponúka prostredie ArcGIS Pro viaceré vylepšenia a nové funkcie pre zobrazovanie a analýzy 2D a 3D údajov.

Ciele kurzu

• Vytvorenie projektu ArcGIS Pro.
• Import mapových dokumentov MXD do prostredia ArcGIS Pro.
• Editácia 2A a 3D údajov.
• Geoprocessing a analýzy.
• Tvorba 3D a 2D scén, konverzia 2D mapy do 3D scény.
• Tvorba a zdieľanie mapových kompozícií z jednej zdrojovej mapy.

Doba trvania

2 dni

Určený pre

Skúsení používatelia ArcGIS for Desktop

Vyžaduje

Absolvovanie ArcGIS 2:  Základné postupy alebo ekvivalentné znalosti práce so systémom ArcGIS for Desktop.

Software

• ArcGIS 10.3.1 for Desktop(Advanced)
• ArcGIS Pro 1.0 (Advanced)
• ArcGIS 10.3.1 Spatial Analyst
• ArcGIS Online

Úvod do tvorby geoprocesných skriptov v jazyku Python

Popis

Jazyk Python umožňuje využitie výhod skriptovacieho jazyka pri práci s priestorovými údajmi. Toto školenie predstavuje základné koncepty využívania jazyka Python v prostredí ArcGIS. Taktiež sú predstavené rôzne techniky a tipy pre efektívne využívanie Python skriptov pri práci.

Ciele kurzu

• Základy práce s jazykom Python v prostredí ArcGIS. Výber vhodného skriptovacieho prostredia.
• Používanie kurzorov, zoznamov a iných objektov pre vytváranie a aktualizáciu priestorových údajov.
• Používať štandardné geoprocesné nástroje v skriptoch.
• Vytvárať a používať v skriptoch základné funkcie a objekty.
• Využívať špeciálne moduly na prácu s mapovými dokumentami.
• Naučiť sa ako správne písať a kontrolovať syntax skriptov a ako vyhľadávať a odstraňovať chyby v kóde.
• Vytvárať zo skriptov geoprocesné nástroje a geoprocesné balíčky.

Doba trvania

3 dni

Určený pre

GIS špecialisti a iní odborníci, ktorí potrebujú automatizovať procesy tvorby a spracovávania priestorových údajov v prostredí ArcGIS.

Vyžaduje

• Absolvovanie ArcGIS 2: Základné postupy a ArcGIS 3: Priestorove analýzy, alebo ekvivalentné skúsenosti s prácou s ArcGIS for Desktop.
• Znalosti syntaxu Python a tvorby python skriptov.
• Základy programovania vrátanie tvorby cyklov a podmienok.

Software

• ArcGIS 10.3.1 for Desktop (Standard, alebo Advanced)
• ArcGIS Online
• PyScripter for Python 2.5.3
• Python 2.7 resp. Python 2.7.8

Budovanie geodatabáz

Popis

V tomto kurze sa naučíte základné koncepty a zručnosti potrebné na efektívne budovanie geodatabáz, nahrávanie údajov do geodatabáz ako aj modelovať relačné vzťahy medzi údajmi. Oboznámite sa s rôznymi typmi geodatabáz a unikátnymi geodatabázovými vlastnosťami, ktoré pomáhajú zabezpečovať a udržiavať integritu údajov. Taktiež zistíte prečo je geodatabáza najvhodnejší formát pre ukladanie a spravovanie priestorových údajov.

Ciele kurzu

• Pristupovať k priestorovým údajom uložených v súborovej geodatabáze, viacužívateľskej geodatabáze a na GIS serveroch.
• Vytvárať vhodnú geodatabázovú štruktúru pre optimálnu správu a ukladanie údajov ako aj efektívnu editáciu a zobrazovanie priestorových údajov.
• Vytvárať pravidlá a modely správania za účelom vytvorenia a udržiavania priestorovej a atribútovej integrity priestorových údajov.
• Tvorba geodatabázoveho dizajnu s využitím šablón.
• Vytvorenie geodátovej služby pre zdieľanie geodatabázy cez web.

Doba trvania

3 dni

Určený pre

GIS špecialisti, databázoví administrátori a iní odborníci, ktorí manažujú a spravujú údaje v geodatabáze. Ktokoľvek, kto potrebuje porozumieť vlastnostiam a možnostiam geodatabázy.

Vyžaduje

Absolvovanie ArcGIS 2:  Základné postupy alebo ekvivalentné znalosti práce so systémom ArcGIS for Desktop.

Software

• ArcGIS 10.3.1 for Desktop (Advanced)
• ArcGIS 10.3.1 for Server Workgroup (Standard)
• Microsoft SQL Server Express 2012

>> Späť na zoznam školení

 

Konfigurácia a správa viacužívateľskej geodatabázy

Popis

Tento kurz naučí účastníkov vytvárať a spravovať viacužívateľskú geodatabázu pre správu priestorových údajov. Oboznámite sa s architektúrou a možnosťami inštalácie viacužívateľskej geodatabázy a taktiež ako konfigurovať geodatabázu tak aby boli údaje uskladnené efektívne a zároveň boli sprístupnené veľkému počtu editorov a iných používateľov.

Ciele kurzu

• Inštalácia ArcSDE technológie a integrácia s RDMBS.
• Vytváranie viacužívateľskej geodatabázy a pripojenia na ňu.
• Efektívne nahrávanie a aktualizovanie údajov vo viacužívateľskej geodatabáze.
• Konfigurácia parametrov nastavenia údajov optimalizovaných pre pracovné postupy v organizácii.
• Vytváranie a nastavovanie používateľských rolí a povolení.
• Optimalizácia výkonu geodatabázy.

Doba trvania

3 dni

Určený pre

Databázoví administrátori a GIS špecialisti, ktorí manažujú a spravujú údaje vo viacužívateľskej geodatabáze.

Vyžaduje

Absolvovanie ArcGIS 2:  Základné postupy alebo ekvivalentné znalosti práce so systémom ArcGIS for Desktop. Skúsenosti so správou RDBMS.

Software

• ArcGIS 10.3.1 for Desktop (Standard)
• ArcGIS 10.3.1 for Server Enterprise (Basic)
• Microsoft SQL Server Standard 2012
• PyScripter for Python 2.5.3

>> Späť na zoznam školení

 

Práca s verziami vo viacužívateľskej geodatabáze

Popis

Efektívne viacužívateľské editačné prostredie vyžaduje proces verzionovania, ktorý minimalizuje obmedzenia pre editorov, zabezpečuje integritu údajov v súlade s pracovnými postupmi v organizácii za zachovania optimálneho výkonu databázy. V tomto kurze spoznáte rôzne typy editačných postupov a taktiež sa naučíte ako rôzne scenáre verzionovania vplývajú na presnosť údajov a výkop geodatabázy.

Ciele kurzu

• Nasadiť proces verzionovania podľa potrieb organizácie.
• Efektívne nahrávanie údajov do verzionovaných tried prvkov.
• Správa geodatabázových verzií.
• Monitorovanie a správa výkonu databázy vo verzionovanom prostredí.

Doba trvania

3 dni

Určený pre

Databázoví administrátori a GIS špecialisti, ktorí potrebujú vytvoriť viacpoužívateľské prostredie pre editáciu údajov v geodatabáze.

Vyžaduje

Záujemci by mali mať absolvované školenia ArcGIS 2:  Základné postupy a Konfigurácia a správa viacužívateľskej geodatabázy, alebo ekvivalentné znalosti so systémom ArcGIS a RDBMS.

Software

• ArcGIS 10.3.1 for Desktop (Standard, alebo Advanced)
• ArcGIS 10.3.1 for Server Enterprise (Basic)
• Microsoft SQL Server Standard 2012

>> Späť na zoznam školení

 

Geodatabázová replikácia

Popis

Geodatabázová replikácia predstavuje účinný nástroj pre sprístupnenie GIS údajov uložených vo viacužívateľskej geodatabáze v rámci organizácie či v teréne. V tomto kurze sa naučíte ako plánovať a implementovať stratégie geodatabázovej replikácie. Naučíte sa vhodné spôsoby uchovávania  integrity produkčnej databázy a zároveň umožniť editáciu cez desktop a web či zber údajov v teréne.

Ciele kurzu

• Vedieť vyhodnotiť aký typ a aký počet replík je potrebný pre postupy prác v organizácii.
• Plánovanie efektívnej synchronizačnej stratégie pre replikované údaje.
• Správa zmien schémy medzi replikami.
• Vykonávanie údržby replík za účelom optimalizácie výkonu databázy.
• Vytváranie replík a synchronizácia editácií za pomoci geodátovej služby vo webovej aplikácii.

Doba trvania

2 dni

Určený pre

Databázoví administrátori a GIS špecialisti, ktorí potrebujú vytvoriť viacpoužívateľské prostredie pre editáciu údajov v geodatabáze.

Vyžaduje

Záujemci by mali mať absolvované školenia ArcGIS 2:  Základné postupy a Práca s verziami vo viacužívateľskej geodatabáze, alebo ekvivalentné znalosti so systémom ArcGIS a RDBMS.

Software

• ArcGIS 10.3.1 for Desktop (Standard, alebo Advanced)
• ArcGIS 10.3.1 for Server Workgroup (Standard)
• Microsoft SQL Server Express 2012

>> Späť na zoznam školení