V prostrediach geodatabáz, kde dochádza k intenzívnej editácii údajov, je potrebné pravidelne aktualizovať databázové štatistiky a prebudovať indexy.

 

Upozornenie:

  • Prebudovanie indexov je prostredí SQL Serveru náročná operácia, ktorá má vplyv na prácu používateľov a preto ju vykonávajte len v čase odstávky systému.
  • V príklade je prebudovanie indexov zakomentované, pretože môže blokovať prácu používateľov.
  • Aktualizácia štatistík je v našom prípade zámerne nastavená iba pre A a D tabuľky (Delta tabuľky)  a tiež SDE STATES tabuľky.

Procedúra pre SQL Server, ktorá prebuduje indexy a tiež aktualizuje štatistiky nad tabuľkami:

use <nazov databazy>

-- Rebuild indexes on tables for all owners in the table registry
-- ***************************************************************
--  Run under the DB that holds the SDE Schema tables.
--  If the sde schema is owned by dbo then you will need to change:
--  select distinct owner from sde.sde_table_registry
--  to
--  select distinct owner from dbo.sde_table_registry

Declare @OwnerName varchar(50)
Declare @TableName varchar(50)
Declare @QualifiedName varchar(100)

Declare OwnerCursor cursor for 
select distinct owner from sde.SDE_table_registry
open OwnerCursor

Fetch OwnerCursor into @OwnerName
while (@@fetch_status=0) 
begin

Declare TableCursor cursor for
-- Get all the tables for this user
select so.name from sysobjects so join sysusers su on so.uid = su.uid  where type = 'U' and (so.name like 'A[0-9]%' or so.name like 'D[0-9]%' or so.name in ('sde_states','sde_state_lineages')) and su.name = @OwnerName
open TableCursor
Fetch TableCursor into @TableName
while (@@fetch_status=0) 
 begin
  set @QualifiedName = @OwnerName + '.' + @TableName
  --print 'Rebilding indexes on  : ' + @QualifiedName
  --dbcc dbreindex(@QualifiedName) WITH NO_INFOMSGS
  print 'Updating Statistics on: ' + @QualifiedName
  EXEC ('UPDATE STATISTICS ' + @QualifiedName )
  print ''
  Fetch TableCursor into @TableName
end
Fetch OwnerCursor into @OwnerName
close TableCursor
Deallocate TableCursor
end
close OwnerCursor
Deallocate OwnerCursor

go

 

Zdroj: support.esri.com/en/technical-article/000006051