RIEŠENIA PRE SAMOSPRÁVY

Využite existujúce geografické informácie v rámci ArcGIS platformy a podporte efektívnejšie aktivity samosprávy. Posilnite občianske služby a zapojte občanov do procesov.

Samosprava_riesenie_ArcGIS

Správa pozemkov

 

Správa pozemkov

Správa a súpis nehnuteľného majetku, analýza hodnôt a vlastností, popis vlastníkov pozemkov, využívania pôdy a územných predpisov.

 

Mapy, aplikácie a príklady použitia týkajúce sa správy pozemkov.

Služby pre verejnosť

Riešenie údržby infraštruktúry, inventarizácie objektov, kvality životného prostredia, prevádzkovania parkov, úradných inštitúcií, plánovanie projektov a poskytovanie informácií verejnosti bezpečným a efektívnym spôsobom.

 

Mapy, aplikácie a príklady použitia týkajúce sa služieb pre verejnosť.

Služby_Pre_Verejnosť_Samopsrava

 

Protipožiarna ochrana

Analýza rizík, tvorba evakuačných plánov a modelovanie krízových situácií, zlepšenie činnosti odozvy za účelom ochrany ľudských životov, majetku a prírodných zdrojov.

 

 Mapy, aplikácie a príklady použitia týkajúce sa riešení protipožiarnej ochrany.

Krízový manažment

Vypracovanie a zdieľanie krízových plánov, rýchla a presná reakcia, posudzovanie škôd, ohrozenia, zabezpečenie informovanosti pri mimoriadnych udalostiach pre záchranárov aj obyvateľov.

 

Mapy, aplikácie a príklady použitia týkajúce sa krízového manažmentu.

Krízový_Manažment_Riesenia

 

Právne_Služby_riesenia

Právne služby

Porozumienie trendom, analýza dynamiky situácie, predikcia, efektívna alokácia zdrojov a služieb na ochranu obyvateľov a ich majetku.

 

 Mapy, aplikácie a príklady použitia týkajúce sa právnych služieb .

Plánovanie a rozvoj

Zapojenie obyvateľov do plánovania, sledovanie a monitoring javov, podpora rozmanitosti podnikania, vyhľadanie majiteľov pozemkov, tvorba kvalitných miest.

 

Mapy, aplikácie a príklady použitia týkajúce sa plánovania a rozvoja sídel.

Planovanie_rozvoj_sidel

 

Volby_samospravy

Voľby

Zabezpečenie dostupných miest jednotlivých volebných okrskov, zdieľanie volebných výsledkov, sledovanie demografických zmien.

 

 Mapy, aplikácie a príklady použitia týkajúce sa konania volieb .

Vaša organizácia

Nasadenie máp a aplikácií, ktoré pridávajú hodnotu celej organizácii. Konfigurácia portálu so súborom geografických informácií za účelom prínosu vyššej informovanosti, efektívnejšej práce a tvorby spolupráce medzi všetkými jej členmi.

 

Mapy, aplikácie a príklady použitia týkajúce nasadenie a konfigukrácie portálu pre vašu organizáciu.

Organizácia_samospravy