V našej ponuke nájdete školenia softvéru spoločnosti Esri so zameraním na produktovú radu ArcGIS. Ponuka školení je obsahovo rozsiahla a pokrýva všetky dôležité činnosti, s ktorými sa môžete vo svete GIS stretnúť. Školenia vykonávajú naši skúsení lektori.

 Názov školenia Počet dní    Variant na výber
Základné školenia
Úvod do ArcGIS 2 ArcMap aj Pro
ArcGIS – základné postupy 3 ArcMap aj Pro
Priestorové analýzy v ArcGIS 3 ArcMap aj Pro
Prechádzame z ArcMap-u na ArcGIS Pro 2
Skriptovanie 
Úvod do tvorby geoprocesných skriptov v jazyku Python 2 iba ArcMap
Rozširujúce školenia pre Desktop
Editácia a tvorba údajov pomocou ArcGIS 2 ArcMap aj Pro
Analýza a spracovanie obrazových údajov v ArcGIS 2 iba ArcMap
Rozširujúce školenia pre geodatabázy
Správa geopriestorových údajov pomocou ArcGIS 2 ArcMap aj Pro
Konfigurácia a správa viacužívateľskej geodatabázy 3 iba ArcMap
Geodatabázová replikácia 2 iba ArcMap
Práca s verziami vo viacužívateľskej geodatabáze 3 iba ArcMap
Rozširujúce školenia pre Server / WebGIS / Cloud
Publikovanie služieb / zdieľanie webmáp v sieti i na webe (používateľské) 2 ArcMap+Server aj Pro+Portal
Konfigurácia a správa ArcGIS Server-a (administrátorské) 3
Postupy pre používateľov Portal for ArcGIS / ArcGIS Online (používateľské) 2 Portal for ArcGIS alebo ArcGIS OnLine
Nasadzovanie Portal for ArcGIS (administrátorské) 2
Školenia vrcholovej GIS úrovne
Začíname s Insights for ArcGIS 2

Pre skupiny záujemcov je možnosť individuálnej dohody špeciálnych školení.

Prihlášky na školenia zasielajte na adresu info@arcgeo.sk

Úvod do ArcGIS

Popis

variant ArcMap

V tomto variante kurzu sa dozviete čo je to GIS a ako je možné využívať systém ArcGIS na vizualizáciu a analýzu priestorových údajov a ich zdieľanie.

variant Pro

V tomto variante kurzu sa zoznámite s novou aplikáciou ArcGIS Pro, ktorá je  súčasťou ArcGIS for Desktop. Naučíte sa v nej efektívne vytvárať mapy, spravovať a editovať údaje či vykonávať geoprocesné analýzy. ArcGIS Pro je novou alternatívou za aplikáciu ArcMap, na ktorú bude orientovaný budúci rozvoj platformy ArcGIS na desktope.

Ciele kurzu

variant ArcMap

• Tvorba jednoduchých GIS máp.
• Vyhľadávanie a organizovanie geografických údajov.
• Zobrazovanie údajov a získavanie informácií o konkrétnych údajoch.
• Porozumenie princípom priestorovej analýzy.
• Zdieľanie GIS máp a výsledkov analýzy.

variant Pro

• Vytvorenie projektu v ArcGIS Pro
• Import mapových dokumentov MXD do prostredia ArcGIS Pro
• Editácia 2D a 3D údajov
• Geoprocessing a analýzy
• Tvorba 3D a 2D scén, konverzia 2D mapy do 3D scény
• Tvorba a zdieľanie mapových kompozícií z jednej zdrojovej mapy

Doba trvania

2 dni

Určený pre

Používatelia, ktorí majú minimálne, alebo žiadne skúsenosti so systémom ArcGIS.

Vyžaduje

Základné znalosti práce s počítačom a webovým prehliadačom.

Software

• ArcMap / ArcGIS Pro
• ArcGIS Online

>> Späť na zoznam školení

ArcGIS – základné postupy

Popis

variant ArcMap

V tomto kurze sa naučíte základné analytické postupy pri GIS analýze v prostredí ArcGIS. Budete analyzovať a spravovať priestorové údaje a tvoriť mapy určené pre tlač i zdieľanie cez web.

variant Pro

Tento kurz vám pomôže rozšíriť Vaše GIS zručnosti a stať sa zdatným používateľom ArcGIS Pro v bežnej praxi. Spoznáte osvedčené postupy pre efektívnu organizáciu údajov pre analýzu, zobrazenie na mape a zdieľanie výsledkov na webe. Praktické cvičenia v kurze vám pomôžu rýchlejšie získať potrebné skúsenosti.

Ciele kurzu

variant ArcMap

• Tvorba máp s využitím údajov z rôznych zdrojov
• Organizovanie, tvorba a editácia priestorových údajov s ohľadom na zachovanie presnosti údajov
• Správa údajových vrstiev v mape vrátane symboliky na základe atribútov, tvorba popisov
• Tvorba atraktívnych mapových výstupov určených pre tlač
• Postupy pri GIS analýze priestorových problémov
• Zdieľanie máp, údajov a výsledkov priestorových analýz na webe i desktope

variant Pro

• Založenie projektu a navigácia v mape
• Organizácia údajov v geodatabáze – manipulácia s GIS údajmi – import & export
• Automatizácia geoprocesných úloh s nástrojom Model Builder
• Vylepšenie mapy pomocou symbolov a popisov
• Generovanie nových mapových vrstiev z tabuľkových záznamov a adresných bodov
• Zobrazovanie kombinovaných údajov z prepojených záznamov
• Digitalizácia, úpravy a zmeny nových a existujúcich mapových vrstiev
• Zdieľanie pre ľahšiu spoluprácu

Doba trvania

3 dni

Určený pre

Používatelia so základnými znalosťami v oblasti GIS, ktorí plánujú pracovať prostredí ArcGIS for Desktop.

Vyžaduje

Absolvovanie ArcGIS 1: Úvod do GIS alebo ekvivalentné znalosti práce so systémom ArcGIS for Desktop.

Software

• ArcMap / ArcGIS Pro
• ArcGIS Online

>> Späť na zoznam školení

Priestorové analýzy v ArcGIS

Popis

variant ArcMap

V tomto kurze sa naučíte štandardné pracovné postupy pri priestorových analýzach. Budete pracovať s rôznymi analytickými nástrojmi a údajmi, budete vykonávať rôzne typy priestorových analýz za účelom získania relevantných výsledkov. Školenie využíva štandardné nástroje ArcGIS for Desktop ako aj niektoré nástroje rozšírenia ArcGIS Spatial Analyst.

variant Pro

Priestorové analýzy sú jednou z hlavných predností, ktoré oblasť GIS prináša. Vďaka bohatej ponuke analytických nástrojov dokážete odhaliť závislosti v novom kontexte. Okrem možností a postupov v hlavnej aplikácii spoznáte aj silu doplnkového rozšírenia Spatial Analyst.

Ciele kurzu

variant ArcMap

• Výber vhodných údajov, metód a nástrojov pre plánovanie, vykonanie a dokumentovanie priestorovej analýzy.
• Automatizácia analytických úloh s využitím geoprocesných modelov.
• Tvorba modelov pre identifikáciu území spĺňajúce vybrané kritéria pre konkrétnu aktivitu, alebo objekt.
• Využitie priestorovej štatistiky pre analýzu priestorových vzorov a hot-spot analýzy.
• Práca s časovými údajmi – modelovanie, analýza a vizualizácia zmien v čase.
• Zdieľanie analytických procesov a výsledkov.

variant Pro

• Príprava na priestorovú analýzu – preskúmanie a prispôsobenie vstupných údajov
• Analýza blízkosti a vzdialenosti – odhady nákladov, alokácia pôsobnosti/dojazdu, kvantifikácia vzdialenosti pre rôzne účely
• Interakcia a závislosti – kombinácia vrstiev, výber podľa rôznych kritérií, sumarizácie výsledkov
• Automatizácia – reťazenie operácií v prostredí Model Builder, zdieľanie geoprocesných modelov pre kooperáciu v tíme
• Modelovanie plošných javov pomocou súvislých povrchov a rastrových vrstiev
• Vyhodnotenie pomocou priestorovej štatistiky – klastre, časopriestorové modelovanie, regresná analýza, geoštatistika
• 3D analýza – čiary viditeľnosti, 3D obalové zóny, 3D pretínanie

Doba trvania

3 dni

Určený pre

GIS špecialista / GIS analytik.

Vyžaduje

Absolvovanie ArcGIS 1: Úvod do GIS alebo ekvivalentné znalosti práce so systémom ArcGIS for Desktop.

Software

• ArcMap / ArcGIS Pro
• ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst

>> Späť na zoznam školení

Prechádzame z ArcMap-u na ArcGIS Pro

Popis

ArcGIS Pro je najnovšia aplikácia pre segment Desktop GIS. Využíva modernú architektúru súčasných aplikácií pre OS Windows, ako napríklad kontextové palety alebo priame prepojenie 2D a 3D zobrazovania pod jednou strechou, vďaka čomu zvládnete prácu v GIS rýchlejšie. V kurze sa oboznámite s novou terminológiou ArcGIS Pro a spoznáte spôsoby ako ľahko preniesť svoje doterajšie projekty a výsledky do ArcGIS Pro. Mnoho položiek ani nemusíte upravovať, aby ste ich mohli ďalej využívať v ArcGIS Pro.

Ciele kurzu

• Vytvoriť ArcGIS Pro projekt a importovať mapové dokumenty a trojrozmerné scény
• Nastaviť a upraviť mapové symboly a tlačové zostavy
• Importovať geoprocesný model a identifikovať možné ťažkosti pri migrácii
• Zdieľať zaujímavé časti projektu v prostredí ArcGIS Online alebo ArcGIS Enterprise

Doba trvania

2 dni

Určený pre

Používateľov ArcGIS Desktop, ktorí plánujú prejsť na novú aplikáciu ArcGIS Pro

Vyžaduje

Zručnosti v práci s ArcGIS Desktop na strednej úrovni.

Software

• ArcGIS Pro
• ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise

>> Späť na zoznam školení

Úvod do tvorby geoprocesných skriptov v jazyku Python

Popis

Jazyk Python umožňuje využitie výhod skriptovacieho jazyka pri práci s priestorovými údajmi. Toto školenie predstavuje základné koncepty využívania jazyka Python v prostredí ArcGIS. Taktiež sú predstavené rôzne techniky a tipy pre efektívne využívanie Python skriptov pri práci.

Ciele kurzu

• Základy práce s jazykom Python v prostredí ArcGIS. Výber vhodného skriptovacieho prostredia
• Používanie kurzorov, zoznamov a iných objektov pre vytváranie a aktualizáciu priestorových údajov
• Používať štandardné geoprocesné nástroje v skriptoch
• Vytvárať a používať v skriptoch základné funkcie a objekty
• Využívať špeciálne moduly na prácu s mapovými dokumentami
• Naučiť sa ako správne písať a kontrolovať syntax skriptov a ako vyhľadávať a odstraňovať chyby v kóde
• Vytvárať zo skriptov geoprocesné nástroje a geoprocesné balíčky

Doba trvania

3 dni

Určený pre

GIS špecialisti a iní odborníci, ktorí potrebujú automatizovať procesy tvorby a spracovávania priestorových údajov v prostredí ArcGIS.

Vyžaduje

• Absolvovanie ArcGIS 2: Základné postupy a ArcGIS 3: Priestorové analýzy, alebo ekvivalentné skúsenosti s prácou s ArcGIS for Desktop
• Znalosti syntaxe Python a tvorby Python skriptov
• Základy programovania vrátanie tvorby cyklov a podmienok

Software

• ArcMap
• ArcGIS Online
• PyScripter for Python
• Python 2.7

>> Späť na zoznam školení

Editácia a tvorba údajov pomocou ArcGIS

Popis

varianty ArcMap aj Pro

Presnosť údajov je základným predpokladom pre dosiahnutie korektných výsledkov priestorových analýz a tvorbu profesionálnych máp. V tomto kurze sa naučíte metódy ako vytvárať a spravovať presné údaje v geodatabáze. Spoznáte odporúčané postupy automatizovania editácie a techniky pre zachovanie integrity údajov počas editácie.

Ciele kurzu

variant ArcMap

• Používať štandardné editačné postupy aktualizácie údajov v GIS databáze
• Efektívne vytvárať a editovať geometriu a atribúty prvkov
• Riešenie bežných problémov so zarovnávaním dát
• Využívanie topológie za účelom zachovania priestorových vzťahov medzi jednotlivými prvkami

variant Pro

• Oboznámiť sa s novým prístupom k editovaniu v ArcGIS Pro
• Pripraviť údaje – zarovnať, aktivovať zaznamenávanie zmien v režime Editor Tracking
• Spoznať stratégie pre 2D editovanie – šablóny, symboly, prichytávanie
• Ukázať možnosti riešenia bežných problémov so zarovnávaním dát
• Využiť topologické pravidlá za účelom zachovania priestorových vzťahov medzi jednotlivými prvkami
• Získať skúsenosť s editovaním anotácií
• Vyskúšať tvorbu a modifikácie v 3D scénach

Doba trvania

2 dni

Určený pre

GIS špecialisti, GIS analytici a iní používatelia, ktorí potrebujú vytvárať a editovať priestorové údaje.

Vyžaduje

Absolvovanie ArcGIS 2: Základné postupy alebo ekvivalentné znalosti práce so systémom ArcGIS for Desktop.

Software

• ArcMap / ArcGIS Pro
• ArcGIS Online

>> Späť na zoznam školení

Analýza a spracovanie obrazových údajov v ArcGIS

Popis

Kurz zameraný na ukážky získavania užitočných informácií z družicových snímok, lidarových záznamov a ďalších údajov z DPZ. Dôraz je kladený najmä na oblasť klasifikácie obrazu.

Ciele kurzu

• Aplikovať dynamické funkcie spracovania obrazu – vylepšenie obrazu, príprava na analýzu a rýchle odvodenie viacnásobných produktov z jediného záznamu
• Vytvoriť mozaikovaný dataset s časovým radom pre vizuálnu identifikáciu a dokumentáciu oblastí, kde prebehli zmeny
• Zmapovať rozsah a štruktúru zmien v území, prírodné riziká a ďalšie aspekty pomocou nekontrolovanej, kontrolovanej a objektovo-orientovanej klasifikácie
• Vyhodnotiť presnosť a správnosť výsledkov

Doba trvania

2 dni

Určený pre

GIS špecialisti, ktorí pracujú prevažne s údajmi diaľkového prieskumu Zeme.

Vyžaduje

Znalosti ArcGIS Desktop na úrovni kurzu ArcGIS 2: Základné postupy a základné znalosti princípov diaľkového prieskumu Zeme

Software

• ArcMap
• 3D Analyst / Spatial Analyst

>> Späť na zoznam školení

Správa geopriestorových údajov pomocou ArcGIS

Popis

varianty ArcMap aj Pro

V tomto kurze sa naučíte základné koncepty a zručnosti potrebné na efektívne budovanie geodatabáz, nahrávanie údajov do geodatabáz ako aj modelovať relačné vzťahy medzi údajmi. Oboznámite sa s rôznymi typmi geodatabáz a unikátnymi geodatabázovými vlastnosťami, ktoré pomáhajú zabezpečovať a udržiavať integritu údajov. Taktiež zistíte prečo je geodatabáza najvhodnejší formát pre ukladanie a spravovanie priestorových údajov.

Ciele kurzu

variant ArcMap

• Pristupovať k priestorovým údajom uložených v súborovej geodatabáze, viacužívateľskej geodatabáze a na GIS serveroch
• Vytvárať vhodnú geodatabázovú štruktúru pre optimálnu správu a ukladanie údajov ako aj efektívnu editáciu a zobrazovanie priestorových údajov
• Vytvárať topologické pravidlá a modely správania za účelom vytvorenia a udržiavania priestorovej a atribútovej integrity priestorových údajov
• Tvorba geodatabázoveho dizajnu s využitím šablón
• Vytvorenie geodátovej služby pre zdieľanie geodatabázy cez web

variant Pro

• Využiť viacero možnosti pripojenia geodatabázy v rôznych formátoch
• Navrhnúť optimálnu štruktúru pre efektívnu administráciu, uchovávanie, editovanie a zobrazovanie údajov na mape
• Udržiavať kvalitu a integritu GIS údajov pomocou topologických pravidiel
• Spoznať možnosti ako ukladať rastrové údaje do geodatabázy a pracovať vo viacužívateľskej databáze

Doba trvania

2 dni

Určený pre

GIS špecialisti, databázoví administrátori a iní odborníci, ktorí manažujú a spravujú údaje v geodatabáze. Ktokoľvek, kto potrebuje porozumieť vlastnostiam a možnostiam geodatabázy.

Vyžaduje

Absolvovanie ArcGIS 2: Základné postupy alebo ekvivalentné znalosti práce so systémom ArcGIS for Desktop

Software

• ArcMap / ArcGIS Pro
• ArcGIS Server Workgroup
• Microsoft SQL Server Express

>> Späť na zoznam školení

Konfigurácia a správa viacužívateľskej geodatabázy

Popis

Tento kurz naučí účastníkov vytvárať a spravovať viacužívateľskú geodatabázu pre správu priestorových údajov. Oboznámite sa s architektúrou a možnosťami inštalácie viacužívateľskej geodatabázy a taktiež ako konfigurovať geodatabázu tak aby boli údaje uskladnené efektívne a zároveň boli sprístupnené veľkému počtu editorov a iných používateľov.

Ciele kurzu

• Inštalácia ArcSDE technológie a integrácia s RDMBS
• Vytváranie viacužívateľskej geodatabázy a pripojenia na ňu
• Efektívne nahrávanie a aktualizovanie údajov vo viacužívateľskej geodatabáze
• Konfigurácia parametrov nastavenia údajov optimalizovaných pre pracovné postupy v organizácii
• Vytváranie a nastavovanie používateľských rolí a povolení
• Optimalizácia výkonu geodatabázy

Doba trvania

3 dni

Určený pre

Databázoví administrátori a GIS špecialisti, ktorí manažujú a spravujú údaje vo viacužívateľskej geodatabáze.

Vyžaduje

Absolvovanie ArcGIS 2: Základné postupy alebo ekvivalentné znalosti práce so systémom ArcGIS for Desktop. Skúsenosti so správou RDBMS.

Software

• ArcMap
• ArcGIS Server
• Microsoft SQL Server Express
• PyScripter for Python

>> Späť na zoznam školení

Geodatabázová replikácia

Popis

Geodatabázová replikácia predstavuje účinný nástroj pre sprístupnenie GIS údajov uložených vo viacužívateľskej geodatabáze v rámci organizácie či v teréne. V tomto kurze sa naučíte ako plánovať a implementovať stratégie geodatabázovej replikácie. Naučíte sa vhodné spôsoby uchovávania integrity produkčnej databázy a zároveň umožniť editáciu cez desktop a web či zber údajov v teréne.

Ciele kurzu

• Vedieť vyhodnotiť aký typ a aký počet replík je potrebný pre postupy prác v organizácii
• Plánovanie efektívnej synchronizačnej stratégie pre replikované údaje
• Správa zmien schémy medzi replikami
• Vykonávanie údržby replík za účelom optimalizácie výkonu databázy
• Vytváranie replík a synchronizácia editácií za pomoci geodátovej služby vo webovej aplikácii

Doba trvania

2 dni

Určený pre

Databázoví administrátori a GIS špecialisti, ktorí potrebujú vytvoriť viacpoužívateľské prostredie pre editáciu údajov v geodatabáze

Vyžaduje

Záujemcovia by mali mať absolvované školenia ArcGIS 2: Základné postupy a Práca s verziami vo viacužívateľskej geodatabáze, alebo ekvivalentné znalosti so systémom ArcGIS a RDBMS.

Software

• ArcMap
• ArcGIS Server
• Microsoft SQL Server Express

>> Späť na zoznam školení

Práca s verziami vo viacužívateľskej geodatabáze

Popis

Efektívne viacužívateľské editačné prostredie vyžaduje proces verzionovania, ktorý minimalizuje obmedzenia pre editorov, zabezpečuje integritu údajov v súlade s pracovnými postupmi v organizácii za zachovania optimálneho výkonu databázy. V tomto kurze spoznáte rôzne typy editačných postupov a taktiež sa naučíte ako rôzne scenáre verzionovania vplývajú na presnosť údajov a výkop geodatabázy.

Ciele kurzu

• Nasadiť proces verzionovania podľa potrieb organizácie
• Efektívne nahrávanie údajov do verzionovaných tried prvkov
• Správa geodatabázových verzií
• Monitorovanie a správa výkonu databázy vo verzionovanom prostredí

Doba trvania

3 dni

Určený pre

Databázoví administrátori a GIS špecialisti, ktorí potrebujú vytvoriť viacpoužívateľské prostredie pre editáciu údajov v geodatabáze.

Vyžaduje

Záujemcovia by mali mať absolvované školenia ArcGIS 2: Základné postupy a Konfigurácia a správa viacužívateľskej geodatabázy, alebo ekvivalentné znalosti so systémom ArcGIS a RDBMS.

Software

• ArcMap
• ArcGIS Server
• Microsoft SQL Server Express

>> Späť na zoznam školení

Publikovanie služieb / zdieľanie webmáp v sieti i na webe (používateľské)

Popis

Školenie vám ukáže ako sa dajú ľahko vypublikovať rôzne druhy GIS služieb, ktoré sú nevyhnutné pre využitie možností ArcGIS v prostredí počítačovej siete. Tieto služby môžete ďalej zapájať do pripravených šablón mapových aplikácií, ale tiež ich vedia využiť aj programátori vo vašom tíme, ktorí tak získajú plynulý prístup ku všetkému čo mapové aplikácie dokážu ponúknuť. Nie sú to iba obyčajné služby s podkladovými mapami, ale aj možnosť priameho kreslenia, editovania a aktualizácie údajov v tabuľkách cez webový prehliadač, vytváranie mapových aplikácií bez programovania, zdieľanie rastrových údajov či ortofotomáp a tiež aj vykonávanie geoprocesných analýz pre tvorbu rozhodnutí.

Ciele kurzu

• Predstaviť platformu ArcGIS pre GIS služby (protokoly, štandardy, zdroje údajov a ich registrácia pre GIS server)
• Ukázať možnosti riadenia prístupu k publikovanému obsahu
• Oboznámiť účastníkov s postupmi publikovania GIS služieb (mapové, editovacie, vektorové/rastrové,, geokódovacie, geoprocesné)
• Predviesť možnosti vstavaných analytických nástrojov v ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise
• Sprístupniť hotové balíčky údajov na cloud GIS platforme
• Prezentovať možnosti rýchleho zobrazenia mapy prostredníctvom generovania mapovej cache
• Vyskúšať využitie webových aplikácií a prezentácií

Doba trvania

2 dni

Určený pre

Používatelia ArcGIS, ktorí pripravujú mapy, analýzy a GIS údaje a potrebujú ich publikovať pre využitie v mapových aplikáciách a tímových procesoch.

Vyžaduje

Záujemcovia by mali mať absolvované školenia ArcGIS 2: Základné postupy (alebo ekvivalentné znalosti ArcGIS Desktop) a základné skúsenosti s prácou v OS Windows v počítačových sieťach.

Software

• ArcMap
• ArcGIS Server (základy)

>> Späť na zoznam školení

Konfigurácia a správa ArcGIS Server-a (administrátorské)

Popis

Tento kurz naučí účastníkov ako pripraviť, inštalovať a vhodne nakonfigurovať GIS server. Zahŕňa postupnosť všetkých nevyhnutných krokov. Teda možné scenáre nasadenia a to, čo je potrebné zvážiť a naplánovať pred inštaláciou. Pokračuje inštaláciou, konfiguráciou zabezpečenia, integráciou s webovým serverom, škálovaním výkonu. V závere sa účastníci dozvedia ako zálohovať všetok dôležitý obsah, pričom jednotlivé zručnosti si vyskúšajú v praktických cvičeniach.

Ciele kurzu

• Plánovanie a príprava pred inštaláciou
• Inštalácia, vytvorenie používateľských kont a rolí
• Integrácia s webovým serverom IIS
• Riadenie prístupu k službám a ich konfigurácia
• Škálovanie výkonu
• Zabezpečenie služieb a GIS servera
• Záloha a obnovenie zo zálohy

Doba trvania

3 dni

Určený pre

Administrátori GIS serverov, GIS špecialisti, ktorí potrebujú prevádzkovať mapové a GIS služby sieťovom prostredí.

Vyžaduje

Záujemcovia by mali mať absolvované školenia ArcGIS 2: Základné postupy (alebo ekvivalentné znalosti ArcGIS Desktop) a mierne pokročilé skúsenosti s prácou v OS Windows v počítačových sieťach.

Software

• ArcMap
• ArcGIS Server
• ArcGIS Web Adaptor

>> Späť na zoznam školení

Postupy pre používateľov Portal for ArcGIS / ArcGIS Online (používateľské)

Popis

Na tomto školení sa naučíte ako ľahko a rýchlo sprístupniť vaše výsledky v prostredí cloud GIS na internete (ArcGIS Online) alebo vo vašej organizácii (Portal for ArcGIS). Dokážete tak pripraviť webové mapy a scény, vkladať ich do pripravených aplikácií alebo si vytvoriť aplikáciu podľa Vašich predstáv pomocou nástroja WebApp Builder. Z tých najzaujímavejších miest na mape alebo scéne si môžete vytvoriť rýchlu webovú prezentáciu a zdieľať ju s priateľmi alebo kolegami.

Ciele kurzu

• Návrh a prispôsobenie webovej mapy
• Návrh a prispôsobenie webovej aplikácie pomocou prispôsobiteľných šablón
• Vytvorenie webovej aplikácie v prostredí WebApp Builder
• Zdieľanie vytvorených súčastí v skupinách a pre verejnosť
• Webové mapové prezentácie

Doba trvania

2 dni

Určený pre

Používatelia ArcGIS, ktorí potrebujú ľahko a jednoducho sprístupniť svoje mapy a výsledky analýz v okne webového prehliadača.

Vyžaduje

Záujemcovia by mali mať absolvované školenia ArcGIS 2: Základné postupy (alebo ekvivalentné znalosti ArcGIS Desktop) a základné skúsenosti s prácou v OS Windows v počítačových sieťach.

Software

• Portal for ArcGIS
• ArcGIS Online

>> Späť na zoznam školení

Nasadzovanie Portal for ArcGIS (administrátorské)

Popis

V tomto kurze sa naučíte ako nakonfigurovať a administrovať Web GIS portál vo vašej organizácii, ktorý poskytuje zabezpečený prístup ku GIS službám a ďalším publikovaným súčastiam zo sveta GIS. Oboznámite sa s postupmi, ako zvládnuť inštaláciu, prvotné nastavenie, prepojenie s ArcGIS Server infraštruktúrou, aktiváciu integrovanej autentifikácie pomocou doménové používateľského konta a ďalšími výhodami.

Ciele kurzu

• Predstavenie konceptu Web GIS na platforme ArcGIS
• Prispôsobenie východiskových nastavení po inštalácii
• Porovnanie prístupov pre používateľské kontá – samostatní používatelia vs. Integrácia s existujúcimi používateľskými kontami v doméne
• Implementácia hostingového servera
• Najčastejšie postupy pre publikovanie mapového obsahu
• Zálohovanie, konfigurácia nepretržitej prevádzky s vysokou dostupnosťou

Doba trvania

2 dni

Určený pre

Administrátori GIS geoportálov, GIS špecialisti, ktorí vytvárajú prostredie pre zdieľanie webových máp a webových aplikácií v cloudovom prostredí.

Vyžaduje

Záujemcovia by mali mať absolvované školenia ArcGIS 2: Základné postupy (alebo ekvivalentné znalosti ArcGIS Desktop) a mierne pokročilé skúsenosti s prácou v OS Windows v počítačových sieťach.

Software

• Portal for ArcGIS
• ArcGIS Web Adaptor

>> Späť na zoznam školení

Začíname s Insights for ArcGIS

Popis

Insights for ArcGIS je aplikáciou, ktorá vám pomôže pochopiť hlbšie vzťahy a súvislosti vo Vašich GIS údajoch. Pomocou nej dokážete objaviť trendy a závislosti, ktoré je náročné spoznať tradičnými metódami. Môžete rozčleniť údaje na menšie celky a analyzovať ich dynamickým a intuitívnym spôsobom. Tento kurz vám uľahčí začiatky tvorby máp, grafov a tabuliek, na ktorých je založené efektívne zobrazovanie a preskúmanie údajov, s ktorými pracujete.

Ciele kurzu

• Zobraziť GIS údaje pomocou grafov a mapových kariet – ukážky filtrov a heatmaps
• Pripraviť údaje a doplniť ich – GeoEnrichment
• Agregovať údaje, definovať premenné a zmapovať priestorové rozdelenie javov
• Rozpoznať závislosti a trendy, zobraziť v grafoch
• Zdieľať výsledky analýz v prostredí cloud GIS

Doba trvania

1 deň

Určený pre

Pokročilí GIS špecialisti a profesionálni GIS architekti.

Vyžaduje

Pokročilé GIS zručnosti a skúsenosti.

Software

• Insights for ArcGIS

>> Späť na zoznam školení